Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất 2021

17:05 | 14/09/2021

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất 2021

[Cập nhật mới nhất] Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2021 đúng quy định pháp luật, đảm bảo giá trị pháp lý, quyền lợi, nghĩa vụ của bên mua và bên bán.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất (tên gọi chính xác là Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà) là văn bản xác thực thỏa thuận của bên mua và bên bán khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng nhà đất. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để giải quyết khi xảy ra tranh chấp. Do đó, việc soạn thảo và ký kết cần được thực hiện đúng mẫu, đúng quy định pháp luật hiện hành để đảm bảo giá trị pháp lý.

Hợp đồng mua bán nhà đất có giá trị khi đảm bảo đầy đủ tính pháp lý theo quy định

Hợp đồng mua bán nhà đất có giá trị khi đảm bảo đầy đủ tính pháp lý theo quy định

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất 2021

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất là văn bản được thỏa thuận, thống nhất và xác lập dựa trên quy định pháp luật, đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý. Trong đó cần đảm bảo các điều khoản về:

 • Thông tin nhà đất.
 • Thông tin bên mua, bên bán.
 • Phương thức thanh toán.
 • Giá chuyển nhượng.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên mua, bên bán.
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán nhà đất cập nhật mới nhất theo quy định mà khách hàng nên sử dụng để đảm bảo quyền lợi khi giao dịch.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày.... tháng.... năm....

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

 

Hôm nay, tại ................................................. chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

- Ông:  ................................               Sinh năm:.............................................................                        

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ............. do ...................... cấp ngày..../...../................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

- Cùng vợ là bà:  ................................    Sinh năm:................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do .................... cấp ngày..../...../.................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

- Ông:  ................................               Sinh năm:.............................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ................... cấp ngày..../...../.................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

- Cùng vợ là bà:  ................................    Sinh năm:................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ...................... cấp ngày..../...../...............

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo các thỏa thuận sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1.1. Đối tượng của Hợp đồng này là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ: ...................................................................................................................

Thông tin cụ thể như sau:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: ...................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................................................................................

-  Địa chỉ: .........................................................................................................................

- Diện tích: ................ m2 (Bằng chữ: ....................................................).

-  Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ................. m2; Sử dụng chung: .......m2.

- Mục đích sử dụng:..........................................................................................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:........................................................................................................

* Nhà ở:

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

- Diện tích xây dựng: ............ m2.

- Diện tích sàn: ............ m2.

- Kết cấu: ..........................................................................................................................

- Cấp (hạng) nhà ở: ..........................................................................................................

- Số tầng nhà ở: ............... tầng.

Ghi chú: ...........................................................................................................................

1.2. Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên như hiện trạng.

Điều 2. Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

2.1. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ........................ VNĐ (Bằng chữ: ........................).

2.2. Phương thức thanh toán ................................................................................................................................

Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

3.1. Quyền của Bên A

- Có quyền nhận tiền chuyển nhượng theo đúng số tiền và hạn thanh toán do hai bên thỏa thuận.

- Có quyền gia hạn để Bên B hoàn thành nghĩa vụ, yêu cầu Bên B trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

3.2. Nghĩa vụ của Bên A

- Bên A có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho Bên B ngay sau khi ký hợp đồng để Bên B thực hiện thủ tục đăng ký biến động (thủ tục sang tên).

- Nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu các bên thỏa thuận là Bên A nộp).

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền của Bên B

4.1. Nghĩa vụ của Bên B

- Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận với Bên A.

- Thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Bên B chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu thỏa thuận là Bên B nộp thay).

- Nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

- Nộp phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định.

- Trả phí và thù lao công chứng hợp đồng chuyển nhượng.

4.2. Quyền của Bên B

Nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở từ Bên A.

Điều 5. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Điều 6. Cam đoan của các bên

Hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

6.1. Bên A cam đoan

-  Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân và về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã nêu trong Hợp đồng này là đúng sự thật.

* Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

-  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên chưa tham gia bất cứ một giao dịch nào: không tặng cho, cho thuê, cho mượn, cầm cố, đặt cọc, thế chấp, góp vốn.

-  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã được đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật.

-  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không có tranh chấp.

-  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

-  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không thuộc quy hoạch hoặc thuộc trường hợp bị giải phóng mặt bằng.

-  Có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6.2. Bên B cam đoan

-  Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân mà Bên B cung cấp trong hợp đồng là đúng sự thật.

-  Bên B đã tìm hiểu thông tin về thửa đất và nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu trên.

6.3. Hai bên cam đoan

-  Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết Hợp đồng này.

-  Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

-  Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Điều 7. Điều khoản cuối cùng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng (hoặc chứng thực). Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này.

Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản Hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản Hợp đồng này. Đồng thời hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Bên A)

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Bên B)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phân tích tính pháp lý về hợp đồng mua bán nhà đất

Dưới đây là những vấn đề pháp lý trong mẫu hợp đồng mua bán nhà đất được các luật sư phân tích.

Tính xác thực

Hợp đồng mua bán nhà đất phải được chứng thực tại Văn phòng công chứng

Hợp đồng mua bán nhà đất phải được chứng thực tại Văn phòng công chứng

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất có tính xác thực khi được lập thành văn bản và có công chứng theo quy định. Do đó, hình thức mua bán nhà đất theo kiểu “giấy tay” vẫn tồn tại trên thực tế không có ý nghĩa pháp lý.

Lưu ý: Bên mua và bên bán có thể “ký tay” trước, sau đó ký lại tại Văn phòng công chứng.

Quy định chung của mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

Hợp đồng mua bán nhà đất được quy định tại Bộ luật Dân sự, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cách tính phí, thuế

Khi lập mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, nếu không vì lý do đặc biệt, các bên nên thỏa thuận và ghi đúng giá. Bởi cơ quan Nhà nước sẽ tính phí, thuế,... theo giá nhà đất tại địa phương nếu giá ghi trong hợp đồng thấp hơn. Bên cạnh đó, việc ghi đúng giá cũng giúp hạn chế tranh cãi về sau.

Kiểm tra, thẩm định giấy tờ nhà

Kiểm tra, thẩm định giấy tờ nhà trước khi quyết định ký vào mẫu hợp đồng mua bán nhà đất là vấn đề quan trọng, tránh các tranh chấp hoặc rắc rối khác về sau. Khi mua nhà đất, khách hàng cần kiểm tra giấy tờ nhà có tính pháp lý không, có đang nằm trong khu quy hoạch không, có bị giải tỏa không,... Nếu không thực sự am hiểu và có đủ chuyên môn, khách hàng có thể nhờ đến sự hỗ trợ của luật sư hoặc người có kinh nghiệm.

>>> Xem thêm: Bán nhà Vũng Tàu chính chủ

Quy định về trả chậm hoặc trả dần khi mua bán nhà đất

Trong thời gian trả chậm, trả dần, bên mua được quyền sử dụng nhà đất. Tuy nhiên phải có nghĩa vụ bảo trì theo quy định

Trong thời gian trả chậm, trả dần, bên mua được quyền sử dụng nhà đất. Tuy nhiên phải có nghĩa vụ bảo trì theo quy định

Việc trả chậm hoặc trả dần khi mua bán nhà đất được bên mua và bên bán thỏa thuận, thống nhất trong hợp đồng. Nếu không có thỏa thuận khác hoặc đang trong thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật thì bên mua sẽ được sử dụng và có trách nhiệm bảo trì nhà ở trong thời gian trả chậm, trả dần.

Nhà đất thuộc sở hữu chung

Trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung thì việc bán nhà đất phải được sự đồng ý của tất cả chủ sở hữu (có văn bản xác thực). Nếu một trong các chủ sở hữu không đồng ý bán, các chủ sở hữu còn lại có thể làm đơn gửi lên Tòa án để được giải quyết.

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà đất

Theo quy định, trong giao dịch mua bán nhà đất, từ ngày mẫu hợp đồng mua bán nhà đất được công chứng, quyền sở hữu nhà đất sẽ được chuyển giao cho bên mua. Tuy nhiên, nếu một trong hai bên là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở thì việc chuyển quyền sở hữu chính thức được thực hiện tại thời điểm bàn giao nhà đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất

Đây là một trong các tranh chấp phát sinh phổ biến nhất hiện nay, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn:

 • Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất không đúng quy định.
 • Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất không đảm bảo tính pháp lý.
 • Thực hiện thủ tục mua bán nhà đất khi hợp đồng chưa đảm bảo tính pháp lý.
 • Nhà đất chung chủ sở hữu nhưng khi giao dịch mua bán không được sự đồng ý của tất cả chủ sở hữu.
 • Nhà đất đang cho thuê.

Khi xảy ra tranh chấp mua bán nhà đất, quá trình giải quyết cần được thực hiện theo quy định của pháp luật và những thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng. Do đó, trường hợp xảy ra tranh chấp, khách hàng nên tham khảo ý kiến của luật sư để được hỗ trợ nhanh chóng, đảm bảo tính hợp pháp, tránh sai phạm pháp luật.

Như thế nào được xem là hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất giả tạo?

Điều 124 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo như sau:

 “1. Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan;

2. Trường hợp xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch dân sự đó vô hiệu.”

Như vậy, mẫu hợp đồng mua bán nhà đất được xem là giả tạo khi được thực hiện với mục đích che giấu một giao dịch khác để trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba.

Bên cạnh mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, khách hàng cũng cần tìm hiểu về tính pháp lý của hợp đồng, tốt nhất nên nhờ luật sư tư vấn để đảm bảo quyền lợi và hạn chế tranh chấp có thể xảy ra.


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :

từ      đến      

Go to Top